Ankara Wisc-R Zeka Testi Uygulama Merkezi

Ankara Selvi Özel Eğitim Merkezleri

Ankara’da Wisc-R Testi uygulayan M.E.B.’e bağlı eğitim merkezlerimiz, Wisc-R, Stanford-Binet ve AGTE (gelişim testi) uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlara sahiptir.

Ankara’da Wisc-R zeka testi uygulayan M.E.B.’e bağlı eğitim merkezlerimiz, Wisc-R zeka testi uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlar ve disleksi destek eğitiminde uzmanlaşmış uzman özel eğitim eğretmenlerine sahiptir. Özellikle çocuklar üzerinde uzmanlaşmış eğitim merkezlerimize, 6-16 yaş arası çocukların zeka ölçümü yapılması gerektiği durumlarda Wisc-R zeka testi, 2-6 yaş arası çocukların zihinsel performanslarını belirlemek için Stanford-Binet Zeka Testi, 0-6 yaş arası (0-72 ay) bebek ve çocukların gelişimiyle ile ilgili Agte Gelişim Testi yapılması gerektiği durumlarda bizlere ulaşabilir, ayrıca disleksi veya özel öğrenme güçlüğü tanı desteği için disleksi merkezlerimizden yardım alabilirsiniz.

WISC-R Zeka Testi Nedir?

WISC-R zeka testi diğer adıyla Wechsler çocuklar için zeka ölçeği (WÇZÖ), 6-16 yaş arası çocuk ve gençlere yapılan, zeka ölçümünde en sık kullanılan araçlardan biridir. Test, sözel ve performans olmak üzere 2 kısma ayrılmaktadır.

Toplamda 10 alt testi ve 2 yedek testi vardır. Test sürelidir, bu süre çocuğun yaşına ve gelişim hızına göre farklılık göstererek yaklaşık 1 buçuk 2 saat arası sürmektedir. Testin materyalleri özel geliştirilmiştir. Test yapıldıktan hemen sonra sonuçların yazdığı bir rapor hazırlanır. Raporda çocuğun testte gösterdiği yetenek puanı, ailenin verdiği bilgiler, testi yapan uzmanın gözlem, görüş ve önerileri yer alır. Sadece zeka ölçümü olarak değil aynı zamanda diğer tanıları ayırt ederken ve özel eğitim programı hazırlarken de kullanılır. Ölçek yalnızca eğitilmiş, alandan ehliyeti ve yapma izni olan uzmanlar tarafından yapılır.

Amerikalı psikolog David Wechsler, 25 yıl boyunca yaptığı araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda 1974 yılında testi yeniden gözden geçirerek, örneklemler üzerinden son halini ortaya çıkarmıştır. Yapılan araştırmalar WISC-R’ ın alana bütünüyle hakim olan en önemli zeka ölçeğinden biri olduğunu göstermektedir.

Türkiye de bu ölçeğin, Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümünün türkçe çevirisi kullanılmaktaydı. Standardizasyonu yani test sorularının ve güçlüğünün topluma, kültüre, eğitime, ekonomiye… uygunluğunu sağlamak için Ankara üniversite hastaneleri kliniklerinde hocalarımızın oluşturmuş olduğu örneklemler gözlem ve analiz sonucu bu zeka testi Türk toplumunda yetişen çocukların seviyesine uygun hale getirilmiştir.

Önerilen Yazı : Disleksi

WISC-R Zeka Testinin İçeriği Nedir?

Günümüzde ki ebeveyinlerin sıkça kullandığı, IQ Testi, yetenek testi, zeka testi, üstün zeka testi, mental retardasyon, zeka geriliği, zeka testi yapan yerler, sayısal zeka, görsel zeka, işitsel zeka, benim çocuğum üstün zekalı mı, benim çocuğumun zekası ne kadar, benim çocuğumun neye yeteneği var gibi çocuklarının zekasını merak ettiği cümleler duymuşunuzdur.

 İşte wıscr tam olarak bunu yani zekayı hatta artık yeni bakış açısıyla bakarsak zekanın anlamına, bütünsel yeteneği ölçmektedir. Testte sözel ve performans olmak üzere 2 temel zeka alanı sınıflandırılmıştır. Toplamda 10 alt testi 2 de yedek testi bulunmaktadır. 5’i sözel 5’i performans testidir.

 Sözel alt testler: Genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, sözcük dağarcığı, yargılama, yedek test olarak sayı dizisidir.

 Performans alt testler ise: Resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen, parça birleştirme, şifre, yedek test olarak labirentler’dir.

 Test esnasında bir aksaklık olduğunda ya da testörün emin olamadığı durumlarda hemen devreye 2 yedek test girer ve sonucun güvenirliğini arttırır. Bu testlerden elde edilen puanlar toplanarak ve istatiksel tablolara bakılarak bir zeka puanı hesaplanır. Bu zeka puanından elde edilen verilerden ve detaylardan çocuğun hangi alanlarda yeteneğinin ağır bastığı ve hangi yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğini anlatan bir rapor yazılır.

Önerilen Yazı : Özel Öğrenme Güçlüğü

Wısc-r Zeka Testi Hangi Yetenekleri Ölçer?

A) Sözel Zeka Testinin Alt Testleri

 1. Genel Bilgi; Çocuğun kültürel, eğitsel ve doğal ortamdan ne derece faydalanabildiğini, uzun süreli belleğinde bu bilgileri nasıl ve ne kadar depoladığını ölçen bir alt testtir.
 2. Benzerlikler; Yüksek kortikal fonksiyonlar gerektiren, iki olgu veya nesne arası benzerlik kurmayı, soyut, soyutlama ve mantıksal düşünebilmeyi, kavram oluşturmayı, genellemeyi ve kategorik düşünme yeteneklerini ölçen bir alt testtir.
 3. Aritmetik; Matematik sorularında dikkati probleme yoğunlaştırabilme, zihinsel muhakeme ve sayısal hesap yapabilme, akıl yürütme,  işitsel ve görsel zekayı ölçen bir alt testtir. Bu testte süre tutulur.
 4. Sözcük Dağarcığı; Dil gelişimini, uzun süreli hafızasını, kendini ifade edebilme ve bildiği sözcükleri kullanabilme becerisini ölçen bir alt testtir.
 5. Yargılama; Karşılaştığı problemi değerlendirebilme, yargılama, sosyal muhakeme yapabilme, duygusal olgunluk seviyesi, mantıksal olgunluk seviyesi becerisini ölçen bir alt testtir.
 6. Yedek TestiSayı Dizisi; İşitsel zekayı ve kısa süreli belleği kullanabilme, hatırlama kabiliyetini ölçen bir yedek testtir.

B) Performans Zeka Testinin Alt Testleri

 1. Resim Tamamlama; Görsel konsantrasyonu, görseli sırasına göre ayrımlı hale getirebilmeyi, detayları ayırt edebilmeyi ölçen bir alt testtir.
 2. Resim Düzenleme; Olayları sırasına göre algılayıp dizebilme gücünü, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi, plan yapabilmeyi, olayı bütünüyle düşünebilmeyi ve görsel dikkati ölçen bir alt testtir.
 3. Küplerle Desen; Görsel motor koordinasyonu yani gördüğünü el becerisine dökebilmeyi, parça-bütün ilişkisini ölçen bir alt testtir.
 4. Parça Birleştirme; Algısal ve görsel organizasyonu, parça bütün ilişkisini ölçen bir alt testtir.
 5. Şifre;  Zihinsel işlem hızı, psiko-motor hızı ve kısa süreli belleği ölçen ile ilgili bir alt testtir.
 6. Yedek Testi – Labirentler; Şekil-zemin ve el-göz koordinasyonunu ölçen bir yedek testtir.

WISC-R zeka Testinin Süresi Ne Kadardır?

Çocuğun hızına ve gelişim dönemine göre genelde 1 buçuk 2 saat sürmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi bazı bölümler sürelidir. Sorulan soru eğer ödüllü sorulardansa bu soruya cevap verme süresini hızlı tutan ek puanları hıza göre kazanır. Soru ödüllüyse çocuğa yönerge verilirken elinden geldiğince hızlı yap diye uyarıda bulunulur.

WISC-R Zeka Testine Gelirken Çocukla Yapılacak Hazırlıklar Nelerdir?

Çocuk test için getirilmeden önce testi yapacak uzman hocadan çocuğun mizacına göre çocukla nasıl bir konuşma yapılacağı öğrenilmelidir. Örneğin yetenek konusundan sohbet başlatılıp, kendimizden de örnekler vererek daha sonra çocuğumuzun neye yeteneği olduğu konusunda onun fikrini alıp sonra da cevabını merak ediyorsan eğer yeteneklerini keşfetmeye ne dersin gibi sorularla çocuk teste pozitif ve doğal davranışlarla hazırlanmalıdır.

Çocuğun uykusunu almış olması, karnının tok olması ve diğer tüm fizyolojik ihtiyaçlarını gidermiş olması lazım çünkü bu şartlar sebebiyle test ne kadar bölünürse o kadar verimliliği düşmektedir.

Çocuk gelirken yanında su getirebilir ve eğer kaygılıysa kendisini sakinleştirecek veya girdiği ortama uyum sağlarken güç alabilecek bir eşyasını örneğin ayıcık vs. getirebilir.

Testör ile çocuk arasında güvenli bağ oluşana kadar veli tanışma evresinde yanında durabilir. 

Eğer çocuk dikkat ilacı vs kullanıyorsa teste gelirken kullanmamalıdır. 

Hiperaktif çocuklarda test esnasında ebeveyninden destek alınıp, gerekirse gölge öğretmenlik yapması istenebilir.

Testör ise testin uygulanacağı ortamı ışık ve sıcaklık seviyesi uygun, gürültüden uzak bir oda seçmelidir.

Veli ile tanışırken çocuğun anamnezi yani anne karnından günümüze kadar ki öyküsü eksiksiz alınıp gelişim dönemleri, kritik dönemleri, ailenin, öğretmenin ve çevrenin görüşleri anne babadan öğrenilip önemli noktalar not edilmelidir.

Wısc-4 Zeka Testi ile Wısc-R Zeka Testi Arasındaki Fark Nedir?

WISC-IV testi Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği’nin 4. versiyonudur. Wısc-4 zeka testini, Wısc-R’dan ayıran en temel özellik revize edilip çocuğun yeteneğini ölçen alt testlerinin sayıca daha fazla olması ve yaş aralığının biraz daha geniş olmasıdır. Bunların dışında tüm kurallar bu zeka testi içinde geçerlidir. Sonuç olarak her iki testte WISC serisindendir ve zeka ölçümü için başvurduğumuz ölçeklerdendir.

WISC-R Zeka Testi Yaptırılmalı Mı?

Wıscr, araştırmalarda ve zeka ölçümlerinde en sık kullanılan araçlardan biridir.

Bunun en önemli sebeplerinden biri testin alt testlerinde ki yönergelerin çocuğun bir çok alandaki yeteneğini ölçüyor olmasıdır. Bu testi yaptırmak istemekte ki sebep çok önemlidir.

Örneğin çocuk düzenli çalışmasına rağmen derslerinde çok zorlanıyorsa, derslerinde yaşıtlarından geri kalmaya başlamışsa, bu durum artık veli ve öğretmen tarafından farkedilir. Okul psikolojik danışmanı, sınıf öğretmeni ve aile birlikte rapor oluşturarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) yönlendirilir. Burada çeşitli testlerden geçen çocuk değerlendirilip devlet hastanesinde ki psikiyatri servisine yönlendirilir. Doktor, çocuğun zihinsel süreçlerini, algısını ve

IQ’ sunu öğrenmek ve buna göre diğer tanıları ayırt edip doğru teşhisi koymak için Wısc-r zeka testinin uygulanmasını ister. Bu gibi bir durumla karşılaşan veli çocuğuna bu zeka testini yaptırabilir.

Örneğin, çocuğunun zekasının ve  yeteneklerinin hangi yönde olduğunu öğrenerek buna göre ilgi ve becerisini geliştirip, yatırım yapıp, desteklemek isteyen veli çocuğuna  bu zeka testini yaptırabilir.

Örneğin, çocuğunun üstün zekalı ve üstün yetenekli olduğunu farkeden bir aile zamanında müdahele edip çocuğuna doğru eğitim, doğru eğitmen ve yeterli imkanı sunabilmek için çocuğun bu potansiyelini doğru yöne aktarıp, yönetebilmesi için veli çocuğuna bu zeka testini yaptırabilir.

Fakat eğer bu testi yaptırmakta ki amaç çocuğunuzun zekasını diğer çocuklarla kıyaslamaksa, bir rekabet ortamına sokup onu yarıştırmaksa veya sebepsiz kaygılarımız yüzünden zekasını merak edip test yaptırılacaksa bu sebepler için yaptırılmamalıdır. 

Bu konuda aile bilinçli olmalı ve uzmanla irtibatta olmalıdır. Çocuğu, zeka testi olacağı için yanlış açıklamalarda bulunup kaygılandırmamalı, teste gelmeden önce ders çalıştırıp çocuğun doğal akışta olması gereken duygu ve davranışlarını etkilememelidir. Eğer aile beklentiye girip çocuğa bu tedirginliği hissettirirse bu stres çocuğun sorulara cevap verirken bilgiyi çağırmada ketlenmesine sebep olabilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğünde WISC-R’ın Yeri Nedir?

Velilerin özellikle pandemiyle birlikte en çok bahsettiği şikayetler çocuğum ders çalışmıyor ya da çalışsada öğrendiğini unutuyor, bir türlü ilerleyemiyor gibi konular olmaya başladı. Aslında bu çocuklarımız hep vardı, hep bizlerin içindeydi ama anne babalar pandemi sürecinde öğretmen rolünü fazlasıyla üstlenince bu durum daha da belirginleşti. Peki gelelim sorularımıza: Her tembel öğrencinin algısında bir farklılık mı aramalıyız? Öğrendiğini hemen unutan her öğrencide bir problem mi görmeliyiz? Derslerinde zorlanan her öğrenciye öğrenme güçlüğü tanısı mı konur? … 

 Özellikle belirtmek istiyorum ki öncelikle her çocuk biriciktir ve öğrenme stili bambaşkadır. Özellikle yeni nesilde etrafında bu kadar çok uyarana maruz kalırken kendini derslere biranda odaklanması, sınır koyunulmasına biranda alışması zor olacaktır. Bunun için bebeklikten itibaren gelen aile eğitimi lazım. Ane baba birlikte eş tutumu belirleyip, yeterli disiplin ve gerektiği kadar sınır çizip, sorumluluk vermelidir. Bunlar ise sunulan imkanlarla, ailecek geçirilen kaliteli zamanla ve oynanan oyunlarla, masal kitaplarıyla, verilen özgüvenle, odasını toplama, mutfağa yardım etme gibi sorumluluk bilinciyle başlayabilir. Sonra da çocuğa en uygun öğretim stili bulunmalıdır. Buna da karar verirken çocuğun mizacı ve yeteneği gözönünde bulundurulmalıdır. 

Siz zaten böyle eğittiyseniz çocuğunuzu, her şey olması gerektiği gibiyse fakat yinede çocuk derslerinde yaşıtlarından çok geri kalacak kadar öğrenmede zorlanıyorsa o zaman öğrenme güçlüğüden ya da zihinsel bir durumdan şüphelenebilirsiniz. İşte bu evrede sizin, sınıf öğretmeninin ve okul rehberlik servisinin görüşü çok önemlidir. 

 Eğer kararınız harekete geçmekse artık gereken işlemi başlatıp Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gidebilirsiniz. WISC-R Zeka testi tamda burda belki de ilk defa duyacağınız bir test olarak karşınıza çıkmaktadır. Ram sizi devlet hastanesine yönlendirir. Psikiyatrist doğru tanıyı koyabilmek için sizden Özgül Öğrenme Güçlü Testi  (Ld bataryası) ve Wıscr testini yaptırmanızı ister. 

 Bu testlerle amaç doğru ve erken teşhis koyabilmektir. Sadece bu testleri yaptırmak yetmez, multidsipliner bir çalışmayla heyetten geçilerek sonuç doktorun önüne konur ve gereken açıklama veliye yapılır. 

 Sonuçlar bir çok çeşitte çıkabilir. Örneğin algılamasında farklılık olabilir, zihinsel gerilik olabilir, normal zekalı ama özgül öğrenme güçlüğü olabilir ya da üstün zekalı ama özgül öğrenme güçlüğü olabilir… gibi bir çok seçenek vardır. Doktor hiç bir farklı bulgu elde edilmedi, öğretme stilini ve eğitim metodunuzu değiştirin deyip gönderedebilir. 

Psk. Zeynep Demir

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

Uzmanlıklarımız
Testlerimiz

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Wisc-r Zeka Testi

İletişim Kurunuz

 • 6-16 yaş arası çocukların zeka ölçümü
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • İşitme Yetersizliği

Hemen Ara

Stanford-Binet Zeka Testi

İletişim Kurunuz

 • 2-6 yaş arası çocukların zihinsel performansı
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • İşitme Yetersizliği

Hemen Ara

Moxo Dikkat Testi

İletişim Kurunuz

 • 6-70 yaş arası bireylerin dikkat ölçümü
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Hemen Ara

Agte Gelişim Testi

İletişim Kurun

 •  0-6 yaş arası bebek ve çocukların gelişimi
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • İşitme Yetersizliği

Hemen Ara

Bilgi Talep Et

Bu form ile Wisc-r Zeka Testi değerlendirmesi talep edebilir, uzmanlarımızdan danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara